Privacy

§ 1 Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen en bewaartermijnen informeren de volgende bepalingen u ook over uw rechten en de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina’s wordt doorverwezen naar andere websites, informeert u zich daar dan over de betreffende omgang met uw gegevens.

 

§ 2 Contact opnemen

(1) Doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons per e-mail, contactformulier, etc. verstrekt om uw vragen te beantwoorden en uit te voeren. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij kunnen u echter niet per e-mail antwoorden zonder uw e-mailadres.

(2) Wettelijke grondslagen

a) Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, is art. 6 (1a) GDPR de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

b) Als wij uw gegevens verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is Art. 6 para. 1b) GDPR de rechtsgrondslag.

c) In alle andere gevallen (in het bijzonder bij het gebruik van een contactformulier) is Art. 6 para. 1f) GDPR de rechtsgrondslag.

RECHT OP BEZWAAR: U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f) GDPR en die niet voor direct-marketingdoeleinden is.

In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Legitiem belang

Ons legitieme belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en op een kosteneffectieve manier te reageren op uw vragen. Als u ons uw adres geeft, behouden wij ons het recht voor dit te gebruiken voor direct mail. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door gegevens spaarzaam door te geven (bijvoorbeeld door een pseudoniem te gebruiken).

(4) Categorieën van ontvangers

Hostingprovider, verzenddienstverlener voor directe reclame

(5) Bewaartermijn

Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw vraag of de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd.

Als er echter een contract is gesloten, worden de gegevens die vereist zijn op grond van het handels- en belastingrecht door ons bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen, d.w.z. regelmatig tien jaar (vgl. artikel 257 HGB, artikel 147 AO).

(6) Recht op annulering

In het geval van verwerking op basis van uw toestemming hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 

§ 3 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics 4 maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die ons in staat stellen uw gebruik van de website te analyseren. Volgens Google worden in Google Analytics 4 geen individuele IP-adressen geregistreerd of opgeslagen. Er worden geen exacte locatiegegevens verstrekt in Analytics. In plaats daarvan worden de volgende metadata afgeleid van IP-adressen: “stad” (en de afgeleide lengte- en breedtegraad van de stad), “continent”, “land”, “regio”, “subcontinent” (en de op ID gebaseerde equivalenten). Voor toegang vanuit de EU worden IP-adressen alleen gebruikt om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk verwijderd. Ze worden niet gelogd, zijn niet toegankelijk en worden niet gebruikt voor andere toepassingen. Bij het verzamelen van meetgegevens in Analytics worden alle IP-zoekopdrachten uitgevoerd op in de EU gevestigde servers voordat het verkeer voor verwerking wordt doorgestuurd naar Analytics-servers. Deze servers bevinden zich ook buiten de EU.

Google Analytics heeft de functie Gebruikers-ID. Deze functie kan worden gebruikt om permanente ID’s aan sessies toe te wijzen en zo het gebruikersgedrag op verschillende apparaten te analyseren. Bij het gebruik van de ID’s wordt geen ongeoorloofde persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en gebruikers-ID’s bevatten geen informatie die door derden kan worden gebruikt om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. Remarketingdoelgroepen kunnen worden aangemaakt op basis van de gebruikers-ID’s. Analytics verzamelt echter alleen de gebruikers-ID en de apparaat-ID voor het laatste apparaat dat aan een ingelogde gebruiker is toegewezen.

We gebruiken de functie Google Signals. Deze functie verzamelt aanvullende informatie over websitebezoekers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd en advertenties kunnen aan deze bezoekers worden geleverd in apparaatoverkoepelende remarketingcampagnes.

Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

(2) Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming conform art. 6 (1a) GDPR.

(3) Categorieën van ontvangers

Google en haar partnerbedrijven.

(4) Overdracht naar een derde land

Google Ireland Limited is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). De basis voor de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS is het EU-VS-kader voor gegevensbescherming.

(5) Opslagperiode

14 maanden

(6) RECHT OP ANNULERING

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken via onze cookiebanner of via onze website.

U kunt het opslaan van cookies in het algemeen ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: optout

 

 

§ 4 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen.

(2) Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 f) GDPR.

(3) Legitiem belang

Ons legitieme belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit waarborgt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Opslagduur

Technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, terwijl permanent opgeslagen cookies een levensduur hebben van enkele minuten tot enkele jaren.

(5) RECHT OP BEZWAAR

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser deactiveren, hoewel dit kan leiden tot een functionele beperking van onze website.

 

 

§ 5 Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke

1. recht op informatie

U kunt informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het kader van Art. 15 GDPR.

2. recht op rectificatie

Als de gegevens die op jou betrekking hebben niet (meer) correct zijn, kun je een correctie aanvragen in overeenstemming met Art. 16 GDPR. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

3. recht op wissen

U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van Art. 17 GDPR.

4. recht op beperking van de verwerking

In het kader van de bepalingen van Art. 18 GDPR heb je het recht om te verzoeken dat de verwerking van gegevens die op jou betrekking hebben, wordt beperkt.

5. recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met Art. 20 GDPR heb je het recht om de persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. recht op herroeping van de verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

In overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR hebt u het recht om uw verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

7 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk) in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

Wij wijzen u ook op uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR:

a) Algemeen: gerechtvaardigd bezwaar vereist

Als de verwerking van persoonsgegevens over jou wordt uitgevoerd

– om onze dwingende legitieme belangen te beschermen (rechtsgrondslag in overeenstemming met Art. 6 (1f) GDPR) of

– in het algemeen belang (rechtsgrondslag conform Art. 6 (1e) GDPR),

heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

b) Speciaal geval van direct marketing: een eenvoudig bezwaar is voldoende

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
SAVI GmbH Reha Solutions
Lise-Meitner-Str. 10
48691 Vreden
Telefoon: 02564-930970
info@savi.de